Hình của
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
Bởi - Wednesday, 14 October 2009, 07:29 PM
 

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ NGOẠI THƯƠNG

 

 

Chính sách tài khóa là các quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế khóa.

Chính sách ổn định là hành động của chính phủ để giữ sản lượng gần với mức tiềm năng.

Thâm hụt ngân sách là phần chi tiêu của chunh1 phủ vượt quá thu nhập của chính phủ.

Nợ quốc gia là tổng số nợ tồn đọng của chính phủ.

1. Chính phủ và dòng luân chuyển

Chi tiêu chính phủ cho hang hóa và dịch vụ đóng góp trực tiếp vào tổng cầu. Chính phủ rút tiền qua thuế gián thu và thuế trực thu.

Các loại thuế trực thu chủ yếu bao gồm thuế thu nhập, thuế lợi nhuận công ty và các khoản đóng bhxh vào các chương trình nhà nước về hưu trí và trợ cấp thất nghiệp.

2. Chính phủ và tổng cầu

Tổng cầu

AD = C + I + G

AD : tổng cầu

C : nhu cầu tiêu dùng

I : cầu đầu tư

G : hàng hóa và dịch vụ

Chính phủ cũng đánh thuế vào các khoản chuyển giao thu nhập

Thuế ròng bằng thuế trừ đi chuyển giao thu nhập.

YD = Y – NT = (1 - t)Y

NT : thuế ròng

YD : thu nhập khả dụng

Y : thu nhập quốc dân

Tổng cầu và sản lượng cân bằng không phụ thuộc vào khoản rò rỉ hoặc qua thuế.

Nếu MPC là xu hướng tiêu dùng biên thì MPC’ là xu hướng tiêu dung biên từ thu nhập quốc dân.

MPC’ = MPC x (1 - t)

Ảnh hưởng của thuế ròng đối với sản lượng

Việc gia tăng sản lượng làm giảm sản lượng cân bằng. Khi tổng cầu và sản lượng cân bằng thấp hơn sản lượng tiềm năng, thì việc giảm thuế suất hoặc tăng chuyển giao thu nhập sẽ làm tăng tổng cầu và sản lượng cân bằng.

Ảnh hưởng của chi tiêu chính phủ đối với sản lượng

Sự gia tăng chi tiêu chính phủ làm sản lượng cân bằng tăng.

Ảnh hưởng kết hợp của chi tiêu chính phủ và thuế

Số nhân ngân sách cân bằng

Số nhân ngân sách cân bằng chỉ ra rằng việc tăng thuế và chi tiêu chính phủ một lượng như nhau sẽ làm tăng sản lượng.

Điều chỉnh số nhân

Số nhân = 1/[1 – MPC’]

3.Ngân sách chính phủ

Ngân sách là các kế hoạch chi và thu của một cá nhân, một công ty hay một chính phủ.

Thâm hụt ngân sach1chinh1 phủ = G – NT

Thặng dư hay thâm hụt nân sách do 3 yếu tố quyết định : thuế suất, mức chi tiêu chính phủ và sản lượng.

Đầu tư, tiết kiệm và ngân sách

Tiết kiệm thực tế cộng với thuế ròng thực tế phải luôn bằng chi tiêu của chính phủ thực tế cộng với chi đầu tư thực tế.

Nếu kinh tế ở trạng thái cân bằng

S + NT = G + I

Khi không có chính phủ

S – I = G – NT

Chi tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ cao hơn làm tăng sản lượng cân bằng. Với thuế suất cho trước, thu nhập từ thuế tăng nhưng thâm hụt ngân sách tăng (hoặc thặng dư ngân sách giảm)

Với một mức chi tiêu chính phủ cho trước thuế suất cao hơn sẽ làm giảm sản lượng cân bằng và thâm hụt ngân sách.

4.Thâm hụt và tình hình tài khóa

Tình hình tài khóa cho biết tác động của chính sách tài khóa đến tổng cầu và sản lượng.

Ngân sách cơ cấu

Ngân sách cơ cấu cho thấy : ngân sách sẽ là bao nhiêu khi sản lượng ở mức tiềm năng.

Thâm hụt được điều chỉnh theo lạm phát

Thâm hụt điều chỉnh theo lạm phát sử dụng lãi  suất thực tế chứ không phải lãi suất danh nghĩa để tính chi tiêu chính phủ cho tiền lãi trả nợ.

5. Các công cụ tự ổn định và chính sách tài khóa chủ động

Các công cụ tự ổn định làm giảm số nhân và hạn chế của phản ứng của sản lượng đối với các cú sốc cầu.

Chính sách tài khóa chủ động là các quyết định về thuế suất và mức chi tiêu của chính phủ.

Chính sách tài khóa tích cực hay chủ động

6. Nợ quốc gia và thâm hụt

Nợ của chính phủ được gọi là nợ quốc gia.

Khi nền kinh tế tăng trưởng thì thu nhập thực tế từ thuế sẽ tăng , và chính phủ có thể trả nợ thực tế tăng lên mà chính phủ không cần tăng thuế suất.

7. Ngoại thương và xác định thu nhập

Cán cân thương mại là giá trị của xuất khẩu ròng. Nếu xuất khẩu ròng có giá trị dương thì nền kinh tế có thặng dư thương mại. Nếu nhập khẩu vượt quá xuất khẩu thì nền kinh tế bị thâm hụt thương mại.

Y = AD = C + I + G + X – Z

Xu hướng nhập khẩu biên (MPC) là phần của mổi bảng thu nhập quốc dân có thêm mà các cư dân trong nước muốn chi cho nhập khẩu thêm.

Xuất khẩu ròng và thu nhập cân bằng

Số nhân trong một nền kinh tế mở

Số nhân = 1/[1 – (MPC’ – MPZ)

Cầu về xuất khẩu cao hơn

S + NT + Z = I + G + X

Nhập khẩu và việc làm.